BB-WOOD, Ltd.

Gesellschaft zur slowakischen und ausländischen Markt in Holz und Biomasse ist ein Tochterunternehmen der BB-REALITY, Ltd befindet sich in der langfristigen Kauf engagiert, Verkauf und Vermietung von slowakischen und ausländischen Immobilien, Erwerb von Eigentum an Wald und landwirtschaftlich genutzten Flächen und deren anschließende Verschmelzung in Desktop und wirtschaftlich Einheiten.

BB-WOOD, Ltd.

bietet seinen Kunden (von Waldbesitzern, Prozessoren für die Verbraucher), um unter Wahrung ethischer Werte und das Prinzip funktional integrierter Waldbewirtschaftung und die Nachhaltigkeit der Entwicklung, professionelle und wettbewerbsfähige Lösungen für jede der Landschaftspflege und der Verantwortung für alle Arbeiten im Wald durchgeführt werden in der Slowakei und in den Regionen darüber hinaus.

Wir bieten kundenspezifische Programme, Pflege der Wälder - Waldbewirtschaftungsplänen und Prognosen des Forstsektors in der neuen meßtechnischen Division.

Vertrauen Sie uns, wenden Sie sich an den Händen odborníkov- mehr für Sie tun:-)

BBWOOD.eu - spracovanie a distribúcia dreva, biomasy a drevoštiepky.

ťažba drevo, biomasa, smrek, buk, dub, breza, borivica, štiepka,les,lhp,taxácia.

O spoločnosti BB-WOOD s.r.o. BB-WOOD

BB-WOOD, s.r.o.,

spoločnosť na slovenskom i zahraničnom trhu v oblasti dreva a biomasy je dcérskou spoločnosťou BB-REALITY, s.r.o., dlhodobo sa zaoberajúcou kúpou, predajom a prenájmom slovenských a zahraničných nehnuteľností, nadobudnutím vlastníckych práv k lesným a poľnohospodárskym pozemkom a ich následným zlučovaním do plošne a hospodársky efektívnych celkov.

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek) poskytuje svojim klientom (od vlastníkov lesov,

spracovateľov až po odberateľov) pri zachovaní etických hodnôt, princípu funkčne integrovaného obhospodarovania lesov a udržateľnosti ich rozvoja, profesionálne a konkurencieschopné riešenia akejkoľvek starostlivosti o les a zodpovednosť za všetky práce, ktoré je potrebné uskutočňovať v lesnom hospodárstve na území Slovenska i v regiónoch mimo neho.

Zabezpečujeme vyhotovovanie

programov starostlivosti o lesy - lesné hospodárske plány a projekčnú lesnícku činnosť v novej taxačnej divízii.

Spracovanie ťažba a preprava dreva, drevnej hmoty a drevoštiepky

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek)

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek)

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek)

V ponuke máme dreviny: buk, dub, breza, javor, borovica, smrek

V ponuke máme rezivo: bukové, dubové, brezové, javorové, borovicové, smrekové - dosky, štiepku, ...