BB-WOOD

Общество словацкой и внешнем рынке в леса и биомассы является дочерней компанией BB-реальности, Ltd. занимается в долгосрочной перспективе покупке, продаже и аренде словацкой и зарубежной недвижимости, приобретение собственности лесов и сельскохозяйственных земель и их последующее слияние в рабочий стол и экономически эффективным единиц.

BB-WOOD

предоставляет своим клиентам (от лесовладельцев, процессоры с потребителей), сохраняя при этом этические ценности и принцип функционально интегрированного управления лесами и устойчивости развития, профессиональных и конкурентоспособных решений для любого управления ландшафтом и ответственности за все работы, которые будут проведены в лесу в Словакии и в регионах за ее пределами.

Мы предоставляем пользовательские программы, уход за лесами - планы управления лесами и прогнозы лесохозяйственной деятельности в новом mensurational дивизии.

Поверьте, взять его в руки odborníkov- сделать больше для вас :-)

BBWOOD.eu - spracovanie a distribúcia dreva, biomasy a drevoštiepky.

ťažba drevo, biomasa, smrek, buk, dub, breza, borivica, štiepka,les,lhp,taxácia.

O spoločnosti BB-WOOD s.r.o. BB-WOOD

BB-WOOD, s.r.o.,

spoločnosť na slovenskom i zahraničnom trhu v oblasti dreva a biomasy je dcérskou spoločnosťou BB-REALITY, s.r.o., dlhodobo sa zaoberajúcou kúpou, predajom a prenájmom slovenských a zahraničných nehnuteľností, nadobudnutím vlastníckych práv k lesným a poľnohospodárskym pozemkom a ich následným zlučovaním do plošne a hospodársky efektívnych celkov.

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek) poskytuje svojim klientom (od vlastníkov lesov,

spracovateľov až po odberateľov) pri zachovaní etických hodnôt, princípu funkčne integrovaného obhospodarovania lesov a udržateľnosti ich rozvoja, profesionálne a konkurencieschopné riešenia akejkoľvek starostlivosti o les a zodpovednosť za všetky práce, ktoré je potrebné uskutočňovať v lesnom hospodárstve na území Slovenska i v regiónoch mimo neho.

Zabezpečujeme vyhotovovanie

programov starostlivosti o lesy - lesné hospodárske plány a projekčnú lesnícku činnosť v novej taxačnej divízii.

Spracovanie ťažba a preprava dreva, drevnej hmoty a drevoštiepky

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek)

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek)

BB-WOOD, s.r.o., (Drevo - buk, dub, breza, javor, borovica, smrek)

V ponuke máme dreviny: buk, dub, breza, javor, borovica, smrek

V ponuke máme rezivo: bukové, dubové, brezové, javorové, borovicové, smrekové - dosky, štiepku, ...